Image as Text
---------------------------g--g-ggg-gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggsggsssssssssssssssssssssssssssssss000
-------------------------------g--gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggssggssssssssssssssssssssssssssssssss0
-------------------------------------g--ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggsggsssssssssssssssssssssssssssssssssss
-------------------------g--------------ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggsssggsgsssssssssssssssssssssssssssssss
-----------------------gg---------------gggggg-ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggsssssssssssssssssssssssssssssssssss
----------------------g--gg-------------gggggggg-g-gggg-ggggggggggggggggggggggggggggssssssssssssssssssssssssssssssssssss
-g----------------------------------------ggg-g--------ggggg-ggggggggggggggggggggggggsssssssssssssssssssssssssssssssssss
-----------------------------------------------g-g------------ggggggggggggggggggggggggssssssssssssssssssssssssssssssssss
-----------------------------------------------------------g----gg-gggggggggggggggggggssssssssssssssssssssssssssssssssss
------------------------------------------------------------ggggggggggggssssssssgggggsgggsssssssssssssssssssssssssssssss
-------------------------------------------------------gg--g-ggggggggggggggggsssgggggggggggssgggggssgggggsgsssssssssssss
----------------------------------------------------------g--g-gggggg-ggg-ggggsggggggggggggggggggggggggggssssssssssgsssg
--------------------------------------------------------------ggggggg---gggggggggggg-g-ggggggggggggggggggggggsgssggggggg
--------------------------------------------------------------gggggg-gg----ggggggggggg-----g-g---ggggggggggggggggggggggg
-------------------2-------------------------------------------------g--g--------------------g---ggggggggggggggggggggggg
-----------2----2--------------------------------------------------------------------------------ggg-ggggggggggggggggggg
22-2--22-22222222222222-2------------------------------------------------------------------------gg-gggggggggggggggggggg
2-2-2-2222222222222-2222222---2-----------------kkks33-------------------------------------------g-g-ggggggggggggggggggg
2222222222222222222222222---222-2----------9khhhkhk9kk---------------------------------------------------g-ggggggggggg-g
2--22222222222222222222222222222----------203khsskkh3k0--------------------------222-2222-------gg---ggggggg2---gggggggg
2-222-22222222222222222--222--2-22-----g-222-hhhkskkk3s--------------------g-gg--2-----------gggggggggggggssssssg--gggg-
2-2--2-222222222222-2----------2---------2222khshskhkhk--------------------------g----------gggggggggsssssssssssgsssssss
---2----222-----------2222-------------g--222hhhkskhkks-------22--g-22---22ggggggg-------ggggggggsssssss00sssssssgggs-ss
2------2222-2-222---222222222--ggg-----g222223shhskskkh2222------22-g--g2222ggggg222222--gg-ggs-s-sssssss00000000000ffff
--22g---222--22---g222222222--g-gssggg-s222-2fsfkhs3kkkk-2222------g-----222--g--2222--ggg000sss0000ffffffffffffffffffff
--22sgg---gg2222gssgg22222-gggg-gsgss330s--gg-shfssssh3hg-----ggssgssggggg-2-----2--ggsssss000000000000fffffffff0fffffff
-ggsssssggssgg--gsssssgggsssgs000000033300000hhssssffhskssggggss-sss0sssgg-g--gggssss000000fffffffffffffffffffffffffffff
sgsss00093kkkkkkhkk333kkkk9kkkkhkk3h39930f0sshsshfffffh930sggs00sss00sggssgggss0000fffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhh
000k3k3kkk3kk39kkk333kkkkkkkk3kkk3khhhhkhhhkssfssssffs9933ffff0f0f00ffffffffffffffffffffffffffhfhhhhhhhhhhhhhhhhddhhhdhh
k3khsshshhhk3hk9hkkkhhshkhkksk3kk33hh33hkkhhhkskkhkksshss93fffffffffffffffffffhhhhhhfhhhhhhhhhhddddddddddddddddddsdddddd
3khkhkkhhhhkkkhhkk3kkhssshhkkk3kskkhhksk3kk3sksskhhkkkhhhhk3k9sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss9
3khkkhhhhskhkkkkhkk3kkhssfhkkk333kkkk3hhkkkhhshkkkhhhkssssfkkk3ssds99ssssdddsss9ssdsssssssssssssssssssss9ssss99ssssssss9
shhshhkhhhhkkhhhhhhhhhkhfsskhskkshkhkks3ss3hhhsshhhfssshhsfhf39s9sddd9dsssds9sss9sssss99ss9999s99ss9dsssss9ss99ssss999ss
hhshhhkkkhhhhkhshshshhhhsffsssfssshkh39fshhskkkshssksshhfkfhs9kksh9sssssdddssssss9dssssssss99sss9sdsssssssssssssdsssss9s
hhkhhhhkhhkhhhhkhshhhhhhhhshhkssfkssh3hshshhhshhssskhsshs3fhssshhs3kshshsshdddssdddssdsddddsdddddsss999sssssssssssssssss
hhhhhhhhhhhhhhhhkkhkkksshshhshff3hshhhhhfhhhhhhhkhkhskhsshfsfshsff33s3999s9sshddsss9ssdsdsssdsds99ssssssssssddssssssssss
k33khhhhsshhhshhhhhhhssshhkshkkhshhhhhsfshhhhsshhhkkhhhhhshhfshfkfh399ksddssssddshddddsdssddsssd9s9ss9s9sssssssssssssd9s
sddssdskhhhhhhshhshhhshhhhsk3sk3sfhskhsgfgfhsfhhshhhkhksksfsssh3f339k333k3sd9sdsdsssss9s933393sdd99999ssss999sssss999s9s
9ddssssskhhhshhhhhhhhhssshhhhssshsfhsssksgfsssskhfkhshskshfffssksh9333h93k3kk33s9dsddd93999sd9ssssssss9s9sss9s9sssss99s9
ssddfdsdsssssshsshhhhhsshhsshhsssssshsskskfgffksshhshsshhhhs3sskkh9kk933k33k9kk339999999ssssss939999s9939ss99ss9s999s9ss
9sssdss999s3hhhsssshhsshhshhshssshshhhsshhhsffffhhsssssshhshhskhkkkkkk333333kkk39s9s99sss9s999sss99s9ss93399999933333993
9hd9393999ss999s999hssssshshhhh3kkhhkkhhhhksshkfkhhshhhhhssshsshk3kkssk3393k3hhhkk99s39s99s993s9s9999999s9399s993s99999s
9s99933s3s3kkk339d999ssshhhhhhkhkhkkkhskhhfsfsshkhhssfksskfsssshkhk39939333k33gkhh39dds339993399933399999999999939993999
393333k3k3kkhs93d999s999hhssssskshshsshkssfsshhhkhsshsffkshskhkfshhk3h99kfkkhkkhhkhh9s93ss999sss9s9933333339s93999993k39
hh3kkhkkh39k3kds9sss9s3399khkkkkkksssfshsssghhshhhhhssffshsshshskkhkks3ssskk3k3khkhsh3kkkk333933333k9333k9339999999s9993
hhhhhhkk33skkkkk399s33hhs933kshhshsshhfhsssffsskkshhsfssshhhhhhkssskhkk3hshsk9skskk3hkk3339993339993339999939993k3339999
hhhhh3kkk3h33k39ss93ks39h393k3k3shssssssfssssssgkhssshgsfhsshsshsssk9hkhsh3sk9333k9hkhshkkk333k339933333399933kkkkkkkkkk
hkkkkk999khkkk9s33333s93dk99333khsffffffffffkffssffhsssfgfsfssfksffh3h3hkh3sh393k3s3khkkkh33339993kk93kkkkk3333333933399
hhhk93ks993kkkhkkk3k933kkkkhhhhkhsffsgggggffggggffggffsgggffsfffgsgfhshkhkhskk3k33kkkk3kkkk9k3k3333333399999993933k933k3
hhhhhh39s9kkkkkkhssh3kkkshshhshsshshshfsggfggggfgfgfgghggggffffgfffgffffffshhh3k39hkhkkshshk333s99939999333k333999993kk3
hshshhh99khhkhkhkhk3hhhkkhhfhhfhhhsfhsfsssfgggggggggffgfgggggggggfffggsffgggsff333khk33shshksk3khh3kkkhhhhkk3kkkkkkkk3kk
sshshshkk3shhhhhhkkkhhhkhfkhshsshhhhfsffshssggggggggggfggfffggfffgffgfggggggggfssk93khhhhksksshkkhkkk3khhhkkkkkkkkkhhkkk
hhhkhskhkhkshhhhhkhkhhhhshhhhkhhhshhhfsshshffggggggfgggggfgfffffffffffggggggggfssshk39hhsshsh9shkkhhkkkhkh3hhhhhhk33kkkk
hhhshhh3k3kh3khksshhhkhhhhhkhhhhkshhshffshhsfhsggggggggggfffggggffffffgfffgfggfgffffsk9khskhdhkhhhkhhkhkhhkkkkhhkkkhk3hh
ssshhhhk333khssshhhshhkskhhhhhshhshhhshhfshsffssgfgggfffgggfgfggggffggffggggggggfgffgsh3kskh9hskkkkkkkkkkkkhkkh333333k93
hfsfshh33kkshsshkhhhsshsshsffssssssfshshhshsfffsffggggffffgggggfgfffsffgfffffgfgggfgffsshhhkk3ksfhhkh333kkkkkhkk3kh3h33k
shsshshkkkhkhkhhkhsssssshhsfffsssssfhsshhsfsshssfssgggggffgggggfffgggggggfgfffggggggfggffsss3kkkhshhhhhkkkhhkhhhhhhhk3hh
hhhhsshhkkhhkhh3kkshhhhhsshshffssssssssssssshsssfssgggggggggggggfggfgggggfggggfgfggggggfffsffkhhhshhkkkkkkkhhhkhhhhhhhhh
sssssshh3khhshhskhhhhshssssssfssffsssshssfhsfsshfffssggggggfgggfggffggggggggggffgggfggfgffgfff3hsfskkkkkkkkk3khhhhkkkkkh
shssssssk3hhhhhkhhhskssfffffgfffssssssfsssfssffffsghsshggfgfggggfffggggggggggfggggggfgggffffffgssshhhkkhkkkkhhkhhkkkkkhh